Regulamin Wioski Fantasy

Wejście na teren Wioski Fantasy wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Informacje ogólne
 1. Na terenie Wioski Fantasy wolno przebywać wyłącznie w godzinach jej otwarcia (tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00 – 19:00)
 2. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, znajdujących się na terenie Wioski Fantasy odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 3. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych
 4. Parking przy Wiosce Fantasy nie jest strzeżony
 5. Administrator zastrzega możliwość robienia zdjęć osób przebywających na terenie obiektu oraz wykorzystania ich w celach marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku obliguje złożenie pisemnego oświadczenia do rąk własnych administratora.
Przepisy porządkowe
 1. Na terenie Wioski Fantasy obowiązuje zakaz:
  • zaśmiecania terenu
  • dewastacji i niszczenia mienia Wioski Fantasy
  • niszczenia roślinności oraz rozkopywania gruntu
  • zachowań niedostosowanych społecznie- wulgaryzmu językowego, zachowań agresywnych, zaczepnych, prowokujących do powstawania konfliktów i powodujących zgorszenie społeczne
  • przebywania osób nietrzeźwych
  • palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi
  • palenia ognisk, pozostawiania bez nadzoru palących się przedmiotów
  • zachowań zakłócających spokój i bezpieczeństwo innych użytkowników Wioski Fantasy
  • wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych
  • wnoszenia przedmiotów ogólnie uznawanych za niebezpieczne
  • wjazdu wszelkich pojazdów bez zgody administratora za wyjątkiem wózków inwalidzkich i rowerów
  • wprowadzania zwierząt na teren Wioski Fantasy
  • organizowania imprez bez wiedzy i zgody administratora
 2. Z urządzeń umieszczonych na terenie Wioski  należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty skradzione bądź zagubione na terenie Wioski Fantasy
Zasady zwiedzania
 1. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych znajdujących się na terenie obiektu.
 2. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie Wioski Fantasy w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie Wioski Fantasy mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 3. Za szkody wynikłe ze złego użytkowania infrastruktury lub niestosowania się do poleceń obsługi Wioski Fantasy, odpowiedzialność ponosi użytkownik Wioski Fantasy. Jeżeli użytkownikiem jest dziecko bądź osoba niepełnoletnia, za szkody odpowiada jego prawny opiekun.
 4. Użytkownik korzystający z infrastruktury Wioski Fantasy zobowiązany jest zgłosić administratorowi lub innej osobie z obsługi Wioski Fantasy wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego owej infrastruktury.
Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi bezwzględne wydalenie użytkownika/użytkowników z terenu Wioski Fantasy.